Waarom windenergie?

Coöperatie BWW draagt actief bij aan een klimaat neutraal ’s-Hertogenbosch. Met de exploitatie van de coöperatieve windmolen op het Windpark De Rietvelden. Lees hier waarom er windmolens nodig zijn in deze stad en waarom we dat met Bossche burgers en bedrijven samen willen doen. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit wil zeggen dat er wordt gewoond en gewerkt zonder negatieve invloed op het klimaat. De energietransitie is noodzakelijk voor een leefbare stad, een beter klimaat en een sterke economie.

ENERGIETRANSITIE

De stad schakelt over naar een energievoorziening die niet meer gebaseerd is op fossiele brandstoffen, maar op duurzame bronnen. De eerste stappen worden steeds meer zichtbaar. Zowel het stadsbeeld als het landschap veranderen, bijvoorbeeld door zonnepanelen, groene daken, isolatiemaatregelen of elektrische laadpalen.
 

ENERGIEVERBRUIK

Het totale energieverbruik van ‘s-Hertogenbosch in 2050 wordt geschat op 18 Petajoule (momenteel is dat 16 Petajoule): een optelsom van het verbruik van gas, stroom en brandstof van alle woningen en bedrijven en voertuigen in de stad. Dit is evenveel als de opbrengst van 720 windmolens of 8.640 voetbalvelden vol zonnepanelen. Uiteraard is het plaatsen van honderden windmolens in ’s-Hertogenbosch geen optie; er is een integrale aanpak nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Een mix van duurzame oplossingen, zoals betere isolatiemaatregelen, het stimuleren van elektrisch vervoer, zonneweides én windenergie.

OP ZEE ÉN LAND

‘Maar waarom dan niet alleen windmolens op zee?’, wordt ons regelmatig gevraagd. Windmolens op zee zijn uiteraard ook nodig. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor zonnepanelen: met alleen windmolens op zee komen we er niet. Er is zoveel energie nodig dat er windmolens op zee én land nodig zijn. Naast zonnepanelen en andere energiebronnen. Een verhelderend artikel hierover kun je hier lezen. Daarnaast is er nog een groot voordeel van energie opwekken in eigen omgeving: als eigen lokale energieleverancier ben je onafhankelijker van andere landen of grote bedrijven. En bovendien kost het transporteren van energie ook energie: hoe dichter bij huis opgewekt, hoe groener de energie!

COÖPERATIEVE WINDENERGIE

Om lekker te leven hebben we heel wat energie nodig. Met de stroom die één windmolen produceert, kunnen bijvoorbeeld 30.000 huishoudens een voetbalwedstrijd op televisie zien. Als deze huishoudens samen eigenaar zijn van een windmolen, noem je dat coöperatieve windenergie. Bekijk voor uitleg dit filmpje van Stichting Natuur & Milieu.

Door technologische ontwikkeling worden windmolens steeds efficiënter. Er is nog steeds een subsidie nodig om windenergie te kunnen laten concurreren met energie uit kolen- of gascentrales. Dat komt doordat voor grijze stroom de kosten voor het opruimen van de vervuiling (maatregelen tegen fijnstof, voorkomen van klimaatverandering, CO2 opslag, etc.) niet worden meegerekend in de kostprijs. Groene energie heeft al deze kosten niet. Hierdoor heeft het een (snel kleiner wordende) bijdrage van de overheid nodig om rendabel te zijn.

LOKAAL GEDRAGEN

Door de snelle toename van de efficiëntie en omdat iedereen in Europa er inmiddels van overtuigd is dat klimaatverandering moet stoppen, willen alle grote energiebedrijven op dit moment investeren in wind- en zonne-energie. Dat is mooi, maar een werkelijke verandering van ons energiesysteem vindt pas plaats, als er in kleine eenheden, decentraal en gedragen door de lokale bevolking groene energie wordt geproduceerd. Daarom willen wij dat alle burgers en kleine bedrijven rondom een windmolen de kans krijgen om mede-eigenaar te worden. En om zo samen eigen, lokale groene energie op te wekken. Dat heet coöperatieve windenergie.

LUSTEN EN LASTEN

Windmolens zijn van verre zichtbaar. Ze veranderen het landschap en het aanzicht van de stad. Dat hoort bij een groene stad in een land dat klimaatverandering wil stoppen. Bij de plaatsing van de windmolens in windpark De Rietvelden is zorgvuldig onderzocht of de landschappelijke inpassing van windmolens acceptabel is. En of er niemand fysieke overlast, hinder van geluid of van bewegende slagschaduw ondervindt. Bovendien streven we naar open informatievoorziening over de gevolgen van de energietransitie. Wij willen dat bewoners betrokken worden bij ingrijpende veranderingen, zoals de bouw van een windmolen in de nabije omgeving.

KLIMAATNEUTRALE STAD

Als coöperatie vinden wij dat iedereen die in de omgeving van een windmolen woont en de lasten ervaart, ook de lusten mag ervaren. Door mede-eigenaar te worden van de windmolen produceer je niet alleen heel voordelig je eigen groene energie, maar draag je ook actief bij aan een groene, klimaatneutrale stad. De Bossche Windmolen West biedt een alternatief voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen op hun dak te leggen.

MaatschappelijkE OPBRENGST

Om ’s-Hertogenbosch nog mooier te maken is er meer nodig dan alleen groene energie. Daarom wordt een deel van de netto-opbrengst van onze windmolen besteed aan nieuwe duurzame energieprojecten en aan maatschappelijke, leerzame of landschappelijke projecten in de omgeving van Windpark De Rietvelden. Coöperatie BWW zorgt er op drie manieren voor dat de opbrengst van de coöperatieve windmolen lokaal wordt uitgekeerd:

  • Doordat heel veel burgers en bedrijven samen hun eigen groene energie produceren, vloeit het resultaat niet weg naar een groot, internationaal energiebedrijf, maar blijft het in de eigen stad. Wat je niet uitgeeft aan (te) dure energie, kun je besteden aan andere dingen in de lokale economie.
  • Coöperatie BWW houdt zich - net als de andere partners in Windpark De Rietvelden - aan de gedragscode van branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie): per jaar wordt €0,50 per opgewekte MWh (megawattuur) beschikbaar gesteld in een gebiedsfonds, dat samen met omwonenden en de initiatiefnemers van Windpark De Rietvelden wordt opgericht.
  • Daarnaast heeft de cooperatie BWW als doel vastgelegd om een deel van de netto-opbrengst van de coöperatieve windmolen te besteden aan educatieve projecten in de directe omgeving van de windmolen en aan de financiële ondersteuning van nieuwe coöperatieve projecten op het gebied van duurzame energie binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.