30 /januari

Ruim 1,1 miljoen euro voor de Bossche Windmolen West

Na een bevlogen Algemene Ledenvergadering met 150 aanwezigen afgelopen maandag 29 januari in de Clubzaal van de Verkadefabriek, staat de teller van de coöperatie BWW inmiddels op 520 ruim leden. Er zijn tot nu toe 5.800 BWD’s verkocht; dat betekent dat er € 1.102,000 door de leden is bijeengebracht om samen een coöperatieve windmolen te realiseren. ‘De Bossche Windmolen West is na enkele maanden werven voor 30% gevuld! De komende periode verwachten we nog meer Bosschenaren te overtuigen van de voordelen van lokale en zelfgeproduceerde windenergie’, aldus voorzitter Joep Mol.

Tijdens de ALV gingen de leden unaniem akkoord met het verruimen van de verhandelbaarheid van de Bossche Windmolen Delen. Dit betekent dat mensen die buiten de postcoderoos verhuizen, de BWD’s kunnen verkopen aan de nieuwe bewoner van hun huis of gebruiker van de bedrijfsruimte. De BWD’s kan men ook verkopen aan een ander lid van de coöperatie, die meer is gaan verbruiken. Of aan een nieuw lid. Mocht niemand interesse hebben, dan zal de coöperatie de BWD’s terugnemen en het nog niet terugverdiende deel van de investering vergoeden. Zo schieten leden er nooit bij in, mochten zij binnen zes jaar (de verwachtte terugverdientijd) de stad uit verhuizen.

WERKGROEP LEDENWERVING

Het bestuur ziet de prognose over 2018 positief in en meent dat het haalbaar is om het benodigde aantal van 19.500 BWD's te verkopen. De leden gingen daarom ook akkoord met het voorstel om in de ledenwerving door te gaan met de huidige propositie gebaseerd op eigen opwek en kwijtschelding van de energiebelasting. Deze propositie voldoet het meest aan de doelstelling van de coöperatie om met zoveel mogelijk omwonenden en een zo optimaal mogelijk rendement samen duurzame energie op te wekken. Er is een werkgroep Ledenwerving in het leven geroepen die de huidige wervingsacties verder gaat uitbouwen en intensiveren.

GROEIKANSEN COÖPERATIE BWW

Er vinden momenteel gesprekken plaats met verschillende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die de gezamenlijke ruimtes van hun gebouwen willen verduurzamen met BWD's. Ook zijn er woningbouwverenigingen die overwegen om voor hun algemeen energieverbruik BWD's aan te schaffen. Ook sportverenigingen en bedrijven binnen de postcoderoos tonen steeds meer interesse. In alle gevallen gaat het om grote aantallen Bossche Windmolen Delen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor een Bosch Windmolen Fonds, waarmee minder draagkrachtigen in staat gesteld worden om deel te nemen. Bijvoorbeeld door middel van schenking of een zachte lening. Ook dit zou een enorme boost in het ledental teweegbrengen. Met een Bosch Windmolen Fonds kan pas echt iedereen mee doen met de coöperatieve windmolen!

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM