2 /oktober

Gemeente 's-Hertogenbosch verleent omgevingsvergunning

Goed nieuws! De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft besloten de omgevingsvergunning voor Windpark De Rietvelden te verlenen: een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het windpark.

 

Terugblik en stand van zaken

Eerst blikken we nog kort terug op de procedure die tot nu toe is gevolgd. Op 9 mei 2017 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in met het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot Windpark De Rietvelden. De gemeenteraad gaf daarmee aan er geen bezwaar tegen te hebben indien het college de omgevingsvergunning voor het windpark zou afgeven.

 

Vervolgens lagen de aanvraag van de initiatiefnemers van het windpark, de ontwerpbeschikking en bijlagen voor de vergunning van 12 juni 2017 tot en met 24 juli 2017 ter inzage. Iedereen kon deze informatie tot zich nemen en hierop een zienswijze indienen. De gemeente heeft de binnengekomen zienswijzen betrokken bij de besluitvorming over de vergunning. De gemeente beantwoordt de zienswijzen in de definitieve beschikking en heeft nu besloten de omgevingsvergunning voor het windpark te verlenen.

 

Ter inzage

De aanvraag, de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning en de bijlagen liggen vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 ter inzage. In deze zes weken kan beroep worden ingesteld tegen de definitieve beschikking. 

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. AFM