FAQ

In deze FAQ vind je veel gestelde vragen over windenergie, Windpark De Rietvelden en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West.
Voor vragen over windenergie in het algemeen en Windpark De Rietvelden in het bijzonder verwijzen we je naar www.windparkderietvelden.nl . Aarzel niet om een vraag te stellen door een e-mail te sturen naar info@bosschewindmolenwest.nl.

WAT IS DE COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. (coöperatie BWW) is een energiecoöperatie voor én door Bosschenaren. 553 burgers, verenigingen en bedrijven dragen actief bij aan een klimaat neutrale stad in 2050.

Op bedrijventerrein De Rietvelden bouwt coöperatie BWW de eerste coöperatieve Windmolen van ’s-Hertogenbosch: de Bossche Windmolen West. Deze Windmolen is onderdeel van toekomstig Windpark De Rietvelden dat uit 4 windmolens bestaat. De coöperatieve windmolen zorgt ervoor dat de voordelen die energiebesparing en groene energie opleveren, terechtkomen bij de mensen die het meest met het windpark te maken krijgen: omwonenden en kleine bedrijven in de directe omgeving.

WAT IS DE DOELSTELLING VAN DE COÖPERATIEVE VERENIGING BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

Coöperatie BWW onderschrijft de gemeentelijke doelstelling dat ’s-Hertogenbosch in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Coöperatie BWW wil bijdragen aan de versnelling van de energietransitie in ’s-Hertogenbosch. Dat kan alleen als alle burgers en bedrijven betrokken raken bij de energietransitie. Coöperatie BWW zorgt ervoor dat het financieel voordeel van windpark De Rietvelden terechtkomt bij de mensen die het meest met het windpark te maken krijgen: omwonenden en kleine bedrijven in de directe omgeving. Coöperatie BWW heeft geen winstoogmerk; de coöperatie wordt op vrijwillige en onbezoldigde basis gerund door een groot aantal betrokken en gedreven burgers die hun eigen energieverbruik volledig zelfstandig en lokaal willen vergroenen. Coöperatie BWW wil bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij, en stimuleert dit door de oprichting van een revolving fund voor nieuwe coöperatieve projecten en het geven van educatie en voorlichting over duurzame energie.

WIE ZIT ER ACHTER COÖPERATIE BWW?

Coöperatie BWW is een vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit Joep Mol (voorzitter), Jan Albert Timmerman (secretaris), Jack Burg (penningmeester), Milko van Wegberg (algemeen bestuurslid), Arno Uijlenhoet (algemeen bestuurslid) en Mattijs Schuurman (algemeen bestuurslid). Daarnaast is een grote groep leden actief op het gebied van administratieve organisatie, communicatie, juridische en financiële zaken, nieuwe projecten, etc. Alle betrokkenen, ook oprichters en bestuur, verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zonder enige vorm van (financiële) vergoeding. Een aantal mensen wordt van buitenaf ingehuurd om specifieke werkzaamheden te verrichten op het gebied van communicatie, administratie of consultancy.

Wat is de geschiedenis van coöperatie BWW?

Coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW) komt voort uit Energie Coöperatie 073 (EC073). Coöperatie BWW is een doelcoöperatie ten behoeve van de realisatie van de eerste coöperatieve windmolen van ’s-Hertogenbosch. EC073 houdt zich bezig met de brede maatschappelijke discussie over de energietransitie in ’s-Hertogenbosch en de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

In september 2014 gingen de oprichters van coöperatie BWW – aanvankelijk als team Wind van EC073 – met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden (Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, BCTN, firma Barten, de familie Pennings en Raedthuys Pure Energie) in gesprek om een coöperatieve windmolen voor burgers en bedrijven uit de omgeving van het windpark mogelijk te maken.

In september 2016 is de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. opgericht met als doel de realisatie van de coöperatieve windmolen op windpark De Rietvelden. De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West U.A. is de juridische entiteit waarin de toekomstige eigenaren zich verenigen. Deze doelcoöperatie staat financieel en juridisch los van Energie Coöperatie 073 waaruit zij voortkomt.
Coöperatie BWW is in januari 2017 met de initiatiefnemers van windpark De Rietvelden overeengekomen dat een van de vier te ontwikkelen windmolens collectief eigendom wordt van bewoners en bedrijven in de omgeving van het windpark. In september 2017 opende coöperatie BWW de inschrijving op Bossche Windmolen Delen. In december 2018 werd de inschrijving tijdelijk stop gezet omdat de algemene ledenvergadering besloot tot ombouw van de financiële structuur die ten grondslag ligt aan de Bossche Windmolen Delen. Coöperatie BWW had op dat moment 654 leden.

Wat zijn Bossche Windmolen Delen?

Bossche Windmolen Delen (BWD’s) zijn stukjes bewijs van mede-eigendom van de coöperatieve windmolen ter grootte van 250 kWh. Met de verkoop van BWD’s aan de leden bouwt coöperatie BWW eigen vermogen op. Met dit geld en middels een lening bij een groene bank (vreemd vemogen) wordt de windmolen door de coöperatie aangeschaft. Naar rato het aantal BWD’s dat een lid heeft wordt de opbrengst van de windmolen jaarlijks onder de leden verdeeld. Deze gedeelde opbrengst wordt uitgekeerd in energy credits: korting op je elektriciteitsrekening. Feitelijk is een BWD dus het recht van korting over 250 kWh coöperatief opgewekte Bossche windenergie.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BOSSCHE WINDMOLEN DELEN?

Bossche Windmolen Delen (BWD’s) zijn écht groen. Samen windenergie opwekken binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch garandeert dat je de groenst mogelijke energie inkoopt. De energieverspilling door transport is nihil; omwonenden zijn zelf eigenaar.

Bovendien zijn Bossche Windmolen Delen gemakkelijk. Je hoeft niets te verbouwen aan je woning, bedrijfsgebouw of clubhuis. Als je geen zonnig dak hebt of in bescherm stadsgezicht woont is dit dé manier om toch zelf groene energie op te wekken.

Met Bossche Windmolen Delen bespaar je flink op je energierekening. Je deelt in de opbrengst van de coöperatie middels de verrekening van energy credits op je jaarrekening. Bovendien krijg je bij de betaling van de coöperatief opgewekte stroom een fikse BWW-leden korting bij de leverancier. Zodoende verdien je de kosten van de aanschaf van je Bossche Windmolen Delen binnen ongeveer 8 jaar terug. En heb je gedurende 15 jaar goedkope groene energie uit je eigen windmolen.

HOE KOMT DE OPBRENGST VAN DE COÖPERATIEVE WINDMOLEN TOT STAND?

De opgewekte stroom wordt door coöperatie BWW aan Raedthuys Pure Energie verkocht en vanuit SDE-regeling van de overheid krijgt de coöperatie subsidie. De kosten voor de coöperatie bestaan uit rente en aflossing van de lening en uit kosten voor administratie, onderhoud en verzekering.
Het is de verwachting dat de Coöperatie per jaar ruim EUR 100.000,- meer inkomsten heeft, dan het aan kosten kwijt is. De opbrengst wordt verdeeld onder leden naar rato van het aantal BWD’s. Dit gebeurt in de vorm van energy credits: een korting op de jaarlijkse energierekening. Zie ook de grafische weergave.

Een deel van de opgewekte stroom wordt doorgeleverd aan de leden. De rest wordt door Raedthuys aan andere partijen verkocht. De coöperatie heeft voor de levering door Raedthuys Pure Energie een ledenkorting bedongen ten opzichte van de prijzen die normaal door Raedthuys Pure Energie gehanteerd worden. Daardoor valt de energierekening voor leden van de Cooperatie lager uit dan wanneer zij zelfstandig naar Pure Energie zouden overstappen.

WIE KAN BOSSCHE WINDMOLEN DELEN KOPEN?

Aanschaf van Bossche Windmolen Delen staat open voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch met een zogenaamde kleinverbruik-aansluiting. Dit is een elektriciteitsaansluiting met een maximaal vermogen van 3 x 80 Ampère. Op je energierekening kun je zien wat voor aansluiting je hebt. In principe hebben alle eengezinswoningen een kleinverbruik-aansluiting.

Zowel eigenaren als huurder van de ruimte waarin de aansluiting zich bevindt kunnen lid worden van coöperatie BWW en zich inschrijven op Bossche Windmolen Delen. Je kunt echter niet meer dan 40 Bossche Windmolen Delen kopen: maximaal 10.000 kWh per jaar. Momenteel heeft de coöperatie ruim 650 leden. Eind juni 2019 wordt de inschrijving op Bossche Windmolen Delen heropend; de inschrijving loopt tot 31 oktober 2019.

Ik heb ook zonnepanelen. Kan ik dan wel Bossche Windmolen Delen kopen?

Ja, dat kan zeker. Een voorbeeld; stel je verbruikt 4.180 kWh en je zonnepanelen wekken 1.500 kWh op dan is je netto-verbruik nog 2.680 kWh. Dan kun je nog 11 BWD’s kopen om verder te vergroenen (2.680/250=10,72 BWD’s). Verwacht je in de nabije toekomst meer stroom te verbruiken, bijvoorbeeld omdat je elektrisch gaat koken of rijden? Dan kun je dit aantal naar inschatting alvast ophogen.

 

WAT HOUDT DE SDE-REGELING IN?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) is een ministeriële subsidieregeling om de productie van hernieuwbare, schone en duurzame energie. te stimuleren, geregeld onder meer in het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie en de Algemene uitvoeringsregeling Stimulering Duurzame Energieproductie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in deze de subsidieverstrekker.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door 2 factoren:

- de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie voor de betreffende technologie (voor de coöperatie BWW: windenergie op land), incl. een redelijke winstmarge;

- de waarde die de opgewekte energie op de markt heeft.

De kostprijs wordt vastgelegd in een basisbedrag (ook wel fasebedrag genoemd) en de marktwaarde (het zogenaamde correctiebedrag). De subsidie bedraagt het fasebedrag minus het correctiebedrag. Het basisbedrag staat vast voor de gehele looptijd van de molen: 15 jaar. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld, op basis van de ontwikkeling van de marktprijs.

De coöperatie heeft een beschikking voor de regeling SDE+ 2018, waarbij het fasebedrag is vastgesteld op € 73 / MWh. Het correctiebedrag is voor 2019 voorlopig vastgesteld op € 39 / MWh. Als de molen in 2019 al in bedrijf zou zijn, zou de subsidie in 2019 dus maximaal € 34 / MWh bedragen. Het correctiebedrag fluctueert met de marktprijs, maar er zit wel een bodem in van € 22 / MWh. (Dat heet dan de ‘basisenergieprijs’.) Afhankelijk van de werkelijke jaarproductie kan de subsidie dan uitkomen op ca. € 289.000.

WAT IS HET VERSCHIL MET DE VORIGE PROPOSITIE VOOR BWD’S?

Tot december 2018 konden leden van coöperatie BWW zich inschrijven op Bossche Windmolen Delen die waren gestructureerd op basis van de Regeling Verlaagd Tarief Collectieve Opwek (ook bekend als postcoderoosregeling). Deze regeling bepaalde dat de leden van een coöperatie die in de postcodegebieden rondom de windmolen wonen of werken geen energiebelasting hoeven te betalen over de door hen zelf opgewekte duurzame energie. Om deze propositie rond te krijgen had de coöperatie minstens 1400 leden nodig. Omdat we dit mogelijk niet zouden gaan halen besloot de algemene ledenvergadering in december 2018 tot ombouw van de propositie.

Met deze nieuwe propositie kunnen we de coöperatieve windmolen al bouwen met het huidig aantal van 650 leden.

De huidige propositie is gestructureerd op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. In deze regeling krijgt de coöperatie als geheel een jaarlijkse subsidie op basis van de totale productie van de windmolen. De opbrengst van de coöperatieve windmolen wordt verdeeld onder de leden van de coöperatie middels energy credits, een korting op de elektriciteitsrekening.

Aanvankelijk konden alleen huishoudens, verengingen en bedrijven met een kleinverbruik-aansluiting binnen de postcoderoos rondom de Bossche Windmolen West deelnemen. Vanaf 6 juli kunnen álle inwoners, verenigingen en bedrijven binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch lid worden van coöperatie BWW.

De kostprijs van een Bosch Windmolen Deel is flink omlaaggegaan: van € 190 naar een bedrag tussen € 100 en € 50. De terugverdientijd gaat van ongeveer 7 jaar naar 8 jaar. De uiteindelijke kostprijs van een BWD is afhankelijk van het aantal verkochte BWD’s. Bij de huidige 654 leden die samen 7632 BWD’s kochten ligt de prijs op € 100. Tot uiterlijk 31 oktober kunnen Bosschenaren lid worden. Op dat moment weten we wat een BWD precies gaat kosten.

 

WANNEER WORDT DE BOSSCHE WINDMOLEN WEST GEBOUWD?

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West heeft momenteel 553 leden. De ledenvergadering heeft onlangs ingestemd met een wijziging van de ledenovereenkomst naar een nieuw model op basis van de SDE+regeling. In dit model hebben we met onze leden voldoende middelen om de windmolen te gaan bouwen. 

Ondertussen wordt er door een grote groep actieve leden hard gewerkt om de molen te realiseren. De turbines worden begin 2020 aanbesteed, de aansluiting op het netwerk wordt voorbereid, er worden offertes aangevraagd bij groene banken.

Inmiddels is er voor de bouw, exploitatie en het afbreken van de windmolen ontheffing verleend volgens de Wet Natuurbescherming. Deze ontheffing is onherroepelijk.

Loopt alles volgens schema dan zal de Bossche Windmolen West medio 2021 gaan draaien.

 

WAAR KOMT DE BOSSCHE WINDMOLEN WEST TE STAAN?

De coöperatieve windmolen komt te staan op het terrein van Sloop- en aannemersbedrijf Barten aan de Graafs van Solmsweg, pal naast snelweg A59. De windmolen maakt deel uit van Windpark De Rietvelden dat bestaat uit 4 windmolens. Samen zijn deze molens goed voor 27 tot 36 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dit is genoeg om zo’n 9.000 tot 12.000 Bossche huishoudens van groene energie voorzien.

De realisatie van Windpark De Rietvelden is een van de eerste grote projecten in de energietransitie van ’s-Hertogenbosch. Het Project is een samenwerkingsverband tussen Heineken Brouwerij ‘s-Hertogenbosch, containerterminal BCTN, sloop- en aannemersbedrijf Barten, de familie Pennings, duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie en coöperatie BWW. Samen gaan zij lokale, groene energie voor zichzelf en de omgeving produceren. Voor meer informatie zie: www.windparkderietvelden.nl.

MOET IK OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE LEVERANCIER?

De leden van coöperatie BWW moeten overstappen naar de gezamenlijke energieleverancier van de coöperatie. Dit zodat de opbrengst van de coöperatieve windmolen jaarlijks middels energy credits verdeeld kan worden onder de leden. De leden moeten op het moment dat de molen gaat draaien zijn overgestapt. Naar verwachting is dit eind 2020.

De eerstkomende vijf jaar is deze gezamenlijke energieleverancier Raedthuys Pure Energie. De leden gaan naast de ledenovereenkomst met coöperatie BWW ook een vijfjarig contract aan met Pure Energie. Zij krijgen daarbij een flinke BWW-ledenkorting.

Zoals gebruikelijk in de energiewereld ontvangt coöperatie BWW van Pure Energie een vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe klanten. De coöperatie heeft met Raedthuys afgesproken dat leden nu al kunnen overstappen. Zij krijgen dan een tijdelijk contract aangeboden met reeds nu al de BWW-ledenkorting. Coöperatie BWW krijgt dan per direct de aanbrengfee. De coöperatie kan dit geld goed gebruiken voor lopende activiteiten. Dus leden worden vriendelijk verzocht nu alvast over te stappen. 

Overigens ben je niet verplicht om voor de levering van gas over te stappen naar Pure Energie.

WANNEER WORDEN MIJN BWD’S AFGESCHREVEN?

Nadat je je hebt ingeschreven als lid, geef je coöperatie BWW het recht om op het moment dat de Windmolen kan worden besteld, per BWD een bedrag van tussen de € 100 en € 50 te incasseren van je bankrekening. De afschrijving zal waarschijnlijk plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020. Dit is ongeveer negen maanden vóór de oplevering van de coöperatieve Windmolen (naar verwachting in eind 2020).

Coöperatie BWW zal de leden ruim voordat de incasso-opdracht wordt verstuurd waarschuwen dat het bedrag voor de aankoop van BWD’s gaat worden afgeschreven.

 

WAT GEBEURT ER MET MIJN BWD’S ALS IK GA VERHUIZEN?

Als je binnen Nederland verhuist naar een nieuwe woning of bedrijfsruimte met een zelfstandige kleinverbruikers-aansluiting kun je je Bossche Windmolen Delen probleemloos meenemen. Je stuurt zowel coöperatie BWW als leverancier Pure Energie een verhuisbericht. Hoewel de coöperatie in eerste instantie alleen inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch accepteert is het geen probleem om elders in Nederland te gaan wonen of werken.

 

WAT ALS IK VERHUIS NAAR EEN ADRES ZONDER (EIGEN) AANSLUITING OF ALS IK KOM TE OVERLIJDEN?

Bij overlijden, bij verhuizing naar het buitenland of bij verhuizing naar een adres in Nederland waar het lid geen kleinverbruikersaansluiting kan realiseren op eigen naam*) zal coöperatie BWW de Bossche Windmolen Delen terugnemen. De coöperatie streeft ernaar om in dat geval een deel van de aankoopsom te vergoeden. Coöperatie BWW gaat daarbij uit van de terugverdientijd van 8 jaar. De vergoeding wordt dus bepaald door het oorspronkelijk aankoopbedrag te verminderen met 12,5% per verstreken jaar.

Als een lid na 5 jaar naar het buitenland verhuist streeft de coöperatie ernaar (8 – 5) / 8 = 3/8 deel van de aankoopprijs te vergoeden.

Om de continuïteit van de Coöperatie niet in gevaar te brengen kan het bestuur de uitbetaling van deze vergoeding opschorten tot het moment dat er wel ruimte is voor terugbetaling, dan wel de terugbetaling beperken tot een deel van de waarde of de vergoeding geheel laten vervallen.

*) Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij:

- opname in een inrichting, verpleeghuis, zorginstelling en dergelijke;

- samenwoning met een nieuwe partner in een woning waar al sprake is van een kleinverbruikersaansluiting op naam van de partner;

- Inwoning bij kinderen;

- verhuizen naar een woongemeenschap waar geen kleinverbruikersaansluiting aanwezig is of waar sprake is van een gezamenlijke kleinverbruikersaansluiting.

 

Worden gegevens van partners of echtgenoten ook opgenomen in het ledenbestand van coöperatie BWW?

Naar aanleiding van vragen over de registratie van huwelijkse staat of partnerschap en de naamgegevens van echtgenoten of partners, heeft het bestuur besloten om deze gegevens niet langer op te nemen in het ledenbestand van de coöperatie. Dit mede omdat de AVG stelt dat enkel voor de realisatie van een onderneming noodzakelijke gegevens bewaard morgen worden.

Ook in de ledenovereenkomst komt de aanduiding van huwelijkse staat / partnerschap te vervallen. De clausule op de laatste pagina. "Het Lid verklaart door ondertekening dat zijn/haar echtgenoot/partner toestemming heeft gegeven voor het aangaan van deze Ledenovereenkomst" is juridisch afdoende en blijft overeind.

 

WAT ALS IK WIL OPZEGGEN OM EEN ANDERE REDEN DAN EEN VERHUIZING OF OVERLIJDEN?

Een lid kan het lidmaatschap ook opzeggen om andere redenen dan een verhuizing naar een woning zonder kleinverbruik-aansluiting in Nederland of overlijden. Bijvoorbeeld als een lid zich niet meer kan vereenzelvigen met de doelstellingen van de coöperatie BWW. In dat geval komen de BWD’s te vervallen. Het lid kan in dat geval geen aanspraak maken op een vergoeding.

KRIJG IK EEN BOETE ALS IK EERDER OVERSTAP BIJ MIJN HUIDIGE ENERGIELEVERANCIER?

Dat verschilt per leverancier. Een aantal leveranciers hanteert geen boete. Maar over het algemeen geldt: hoe langer de resterende looptijd van een contract, hoe hoger de boete. Ook is de boete afhankelijk van of je alleen voor gas of stroom overstapt of voor beide. De maximale hoogte van een mogelijke boete is wettelijk vastgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Aanbieders mogen hiervan alleen naar onderen afwijken. Als gezegd zijn er leveranciers die bewust geen boete opleggen. Doe zelf navraag bij je leverancier om zeker te zijn over de hoogte van een eventuele boete. Je hoeft pas over te stappen op het moment dat de windmolen gaat draaien. Dat zal op zijn vroegst eind 2020 zijn. Zie voor meer informatie: www.consuwijzer.nl 

WELKE STROOMTARIEVEN HANTEERT RAEDTHUYS PURE ENERGIE?

Raedthuys Pure Energie publiceert de tarieven op hun website: https://pure-energie.nl/groene-energie/tarieven. Leden van de Coöperatie krijgen 60 euro korting per jaar op hun stroomrekening. Stapt een lid over voor stroom en gas, dan krijgt een lid ook nog 60 euro korting per jaar op de gasrekening. Voor de periode totdat de windmolen gaat draaien stelt Raedthuys een speciale BWW-aanbieding in. De tarieven voor deze periode staan niet op de website van Raedthuys, er is wel een speciale landingspagina voor BWW-leden die al willen overstappen: https://pure-energie.nl/bww . Ook gedurende deze tussenperiode krijgen BWW-leden die alvast overstappen de 60 euro korting per jaar voor stroom en eenzelfde jaarkorting voor gas.

Wat gebeurt er als ik minder KWh verbruik dan waarvoor ik BWD’s heb gekocht?

Door de aankoop van BWD’s wordt je mede-eigenaar van de Bossche Windmolen. Je hebt daarmee naar rato recht op de opbrengsten van de windmolen. Ieder jaar wordt deze coöperatie-opbrengst vastgesteld en krijg je per BWD een extra korting op je energierekening via de zogenaamde energy credits.

Coöperatie BWW verkoopt de opgewekte stroom aan de leverancier (eerste 5 jaar Raedthuys Pure Energie). De leverancier levert de stroom door aan de leden, tegen de prijzen zoals vermeld op de website van Raedthuys Pure Energie. BWW-leden krijgen een speciale ledenkorting van EUR 60 per jaar op hun energierekening, en EUR 60 korting op hun gasrekening, als ze ook voor gas naar Pure Energie overstappen.

Onze propositie is bedoeld voor het vergroenen van het eigen verbruik en werkt het best (zowel voor het milieu als de portemonnee) als het volledig eigen verbruik wordt vergroend. Leden worden gevraagd een inschatting te maken van het toekomstig verbruik (bijv. als een lid van plan is elektrisch te gaan koken). Op internet zijn goede inschattingen te vinden van extra verbruik voor apparaten. Een schatting is een benadering. Als het werkelijk verbruik iets anders uitvalt dan de schatting is dit geen probleem.

Onze propositie is bedoeld voor het vergroenen van het eigen verbruik. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leden meer BWD’s kopen dan voor hun toekomstig verbruik redelijkerwijs te verwachten is.

Wat gebeurt er als ik meer KWh verbruik dan waarvoor ik BWD’s heb gekocht?

Door de aankoop van BWD’s wordt je mede-eigenaar van de Bossche Windmolen. Je hebt daarmee naar rato recht op de opbrengsten van de windmolen. Ieder jaar wordt deze coöperatie-opbrengst vastgesteld en krijg je per BWD een extra korting op je energierekening via de zogenaamde energy credits. Onze propositie is bedoeld voor het vergroenen van het eigen verbruik en werkt het best (zowel voor het milieu als de portemonnee) als het volledig eigen verbruik wordt vergroend.

Coöperatie BWW verkoopt de opgewekte stroom aan de leverancier (eerste 5 jaar Raedthuys Pure Energie). De leverancier levert de stroom door aan de leden, tegen de prijzen zoals vermeld op de website van Raedthuys Pure Energie. BWW-leden krijgen een speciale ledenkorting van EUR 60 per jaar op hun energierekening, en EUR 60 korting op hun gasrekening, als ze ook voor gas naar Pure Energie overstappen.

Gebruik je meer KWh's dan waarvoor je BWD’s hebt gekocht, dan krijg je over deze stroom geen energy credits en worden deze extra KWh's geleverd tegen de reguliere prijzen van Pure Energie.

Hoe bespaar ik het meeste op mijn energierekening?

Je bespaart het meest op je energierekening als je je volledige verbruik omzet in Bossche Windmolen Delen. Echter de grootste besparing en het meest duurzaam blijft het verminderen van energieverbruik. Kijk voor energiebesparingstips bijvoorbeeld eens op: www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

BEN IK VERPLICHT OM OOK OVER TE STAPPEN MET GAS?

Nee, je bent niet verplicht over te stappen naar de gemeenschappelijke leverancier voor de levering van gas. Je moet wel overstappen naar de gemeenschappelijke leverancier van de coöperatie voor de levering van elektriciteit. De eerstkomende vijf jaar is dat Raedthuys Pure Energie. Die overstap moet plaats vinden voordat de windmolen gaat draaien, dus uiterlijk eind 2020. We zullen de overstap mee begeleiden. Mocht je je gas bij je oude leverancier willen blijven afnemen, vraag dan na of dat bij hen kan.

MOET IK DE AANKOOP VAN BWD’S AANGEVEN BIJ DE BELASTING?

Bossche Windmolen Delen worden door de Belastingdienst gezien als vermogen. Bij je belastingaangifte moet je de waarde van je BWD's daarom optellen bij je vermogen. Je betaalt vermogensbelasting over dat gedeelte van je vermogen dat hoger is dan het zogenaamde heffingsvrije vermogen.
De ijkdatum voor vermogen is 1 januari van het betreffende belastingjaar. Je hebt eind maart 2020 je Bossche Windmolen Delen via automatische incasso betaald. Voor je belastingaangifte 2020 hoef je je Bossche Windmolen Delen dus nog NIET op te geven. Pas bij de belastingaangifte 2021 moet je de waarde van je Bossche Windmolen Delen opgeven als vermogen. 

WAT IS DE MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGST VAN DE BOSSCHE WINDMOLEN WEST?

Om van ’s-Hertogenbosch een echt duurzame stad te maken is er meer nodig dan alleen lokaal opgewekte groene energie. Daarom zal een deel van de opbrengst van de coöperatieve windmolen worden besteed aan nieuwe duurzame energieprojecten, aan energiebesparing, aan milieueducatie en aan maatschappelijke of landschappelijke projecten in de omgeving van Windpark De Rietvelden.

Coöperatie BWW zorgt er op drie manieren voor dat de opbrengst van de coöperatieve windmolen lokaal wordt uitgekeerd:

- Doordat veel burgers en bedrijven samen hun eigen groene energie produceren, vloeit de opbrengst niet weg naar een groot, internationaal energiebedrijf, maar blijft het in de eigen stad. Wat je niet uitgeeft aan (te) dure energie, kun je besteden aan andere dingen in de (lokale) economie.

- Coöperatie BWW houdt zich - net als de andere partners in Windpark De Rietvelden - aan de gedragscode van branchevereniging NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie): per jaar wordt €0,50 per opgewekte MWh (megawattuur) beschikbaar gesteld in een gebiedsfonds, dat samen met omwonenden en de initiatiefnemers van Windpark De Rietvelden wordt opgericht.

- Daarnaast zal coöperatie BWW een deel van de opbrengst van de coöperatieve windmolen besteden aan educatieve projecten in de directe omgeving van de windmolen en aan de financiële ondersteuning van nieuwe coöperatieve projecten op het gebied van duurzame energie binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GROENE EN GRIJZE STROOM?

Grijze energie is milieubelastend en wordt opgewekt door verbruik van fossiele brandstoffen. Veel energiemaatschappijen leveren groene energie. Die energie is niet altijd duurzaam opgewekt; vaak gaat het om grijze energie, waarbij energiemaatschappijen zogenaamde GvO-certificaten (Garantie van Oorsprong) kopen van opwekkers van groene energie elders in Europa. Dankzij die GvO’s kan grijze stroom in Nederland toch als groene stroom verkocht worden.

Energie van de Bossche Windmolen is écht groene energie: coöperatief en lokaal opgewekt met Bossche Wind!

Wil je meer weten over welke energiemaatschappijen echt bijdragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening, lees dan het onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise: www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier

 

 

IS DE RESTERENDE ENERGIE DIE IK VERBRUIK GROENE STROOM?

Het aantal BWD’s dat je koopt bepaalt de hoeveelheid stroom die gegarandeerd afkomstig is uit je eigen coöperatieve windmolen: 250 kWh lokaal opgewekte windenergie per BWD. Over deze stroom krijg je jaarlijks korting uit energy credits, de deling van de opbrengst onder leden. Je hebt maximaal voordeel als je je volledige stroomverbruik omzet in BWD’s.

Mocht je meer stroom verbruiken dan je BWD’s hebt, dan ontvang je nog steeds groene energie. Alle stroom van leverancier Raedthuys Pure Energie komt van Nederlandse windmolens en zonnepanelen. Deze extra stroom komt echter niet gegarandeerd uit de coöperatieve windmolen.

WAT IS DE LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST?

Zolang de windmolen draait (gegarandeerd 15 jaar) ontvang je groene, lokaal opgewekte stroom van je eigen windmolen – gewoon via je huidige aansluiting. De looptijd van de overeenkomst is dus 15 jaar. Daarna kan de ledenvergadering beslissen de looptijd van de windmolen en daarmee ook de ledenovereenkomsten te verlengen. De economische levensduur van een windmolen is minimaal 20 jaar.

Wanneer je emigreert, komt te overlijden, naar een adres zonder eigen kleinverbruik-aansluiting verhuist of je bedrijfs-/verenigingsactiviteiten staakt, komen de BWD’s en daarmee ook de ledenovereenkomst te vervallen. In deze gevallen streeft de coöperatie ernaar een deel van de aankoopwaarde te vergoeden.

WAT GEBEURT ER NA 15 JAAR MET DE WINDMOLEN?

Zolang de onderhoudskosten lager zijn dan de stroomprijs zal de molen blijven draaien. Omdat de molen van de eigenaren van Bossche Windmolen Delen is, is het voordeel van langer draaien volledig voor hen. Dit voordeel kan aanzienlijk zijn. Diverse experts hebben overigens aan Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West bevestigd dat de verwachte restwaarde van de windmolen minimaal gelijk zal zijn aan de verwachte kosten voor het verwijderen van de windmolen. Zodra er indicaties zijn dat de verwachte restwaarde minder zal zijn dan de kosten van verwijdering zal er een potje worden gereserveerd voor deze extra kosten.

WAT IS HET RISICO BIJ DE AANSCHAF VAN BOSSCHE WINDMOLEN DELEN?

Er zijn risico’s verbonden aan de koop van Bossche Windmolen Delen; daar doen we niet geheimzinnig over. Echter, deze risico’s zijn klein. De coöperatie heeft veel expertise in huis en huurt waar nodig specifiek financieel, juridisch en fiscaal advies in. Sinds mei 2019 begeleidt windconsultant Michiel Oosterhaven de verdere uitbouw van de coöperatie. De bouw en exploitatie van de windmolen zal op een professionele manier gebeuren door gespecialiseerde bedrijven. Raedthuys Pure Energie voert de regie over de aanleg en het onderhoud van het gehele windpark en wij zullen ons daarbij aansluiten. Op de windmolen zit een all-in onderhoudscontract. Met uitgebreide verzekeringen wordt zorggedragen voor een goede, veilige business case. Alleen schade door natuurrampen of terroristische aanslagen zijn uitgesloten van de verzekering. Dat laatste is niets vreemds, want kijk maar eens in de polisvoorwaarden van je andere verzekeringen.

De coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West UA is een coöperatie met "uitsluiting aansprakelijkheid". De leden zijn daarmee nooit aansprakelijk voor meer dan de kosten van de inleg van hun Bossche Windmolen Delen. De coöperatie is overigens degene die aansprakelijk zal worden gehouden in deze, en dus niet jij als deelnemer en lid van de coöperatie.

 

KAN DE COÖPERATIE FAILLIET GAAN?

Elke organisatie kan failliet gaan, maar de kans dat coöperatie BWW failliet gaat is bijzonder klein. De coöperatie is eigenaar van de windmolen die - voordat hij aan het einde van zijn economische levensduur is - altijd een bepaalde waarde heeft. De kosten die de coöperatie maakt zijn voorafgaan aan de realisatie heel specifiek in kaart gebracht. Risico’s zijn zoveel mogelijk afgedekt. Financiële verplichtingen zoals de vergoeding aan door overmacht uittredende leden en de bijdragen aan fondsen en projecten zijn altijd onder voorbehoud.

WAAROM WORDT WINDENERGIE GESUBSIDIEERD?

 

Door technologische ontwikkeling worden windmolens steeds efficiënter. Er is steeds minder subsidie nodig om windenergie te kunnen laten concurreren met energie uit kolen- of gascentrales. De subsidie compenseert de valse concurrentie met grijze stroom: bij met fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit worden de kosten voor het opruimen van de vervuiling (maatregelen tegen fijnstof, voorkomen van klimaatverandering, CO2 opslag, etc.) niet meegerekend in de kostprijs. Energie uit wind en zon is schoon en kent heeft al deze kosten niet. De productie van groene energie is nog steeds iets duurder dan de productie van grijze stroom. En daardoor heeft groene energie nog steeds een (snel kleiner wordende) bijdrage van de overheid nodig om rendabel te zijn.

 

WAAROM COÖPERATIEVE WINDENERGIE?

Door de snelle toename van de efficiëntie van windturbines (ze worden steeds goedkoper en produceren steeds meer elektriciteit) en omdat steeds meer mensen er inmiddels van overtuigd zijn dat klimaatverandering moet stoppen, willen alle grote energiebedrijven op dit moment investeren in wind- en zonne-energie. Dat is mooi, maar een werkelijke verandering van ons energiesysteem vindt pas plaats, als er in kleine eenheden, decentraal en gedragen door de lokale bevolking groene energie wordt opgewekt. Daarom willen wij dat alle burgers en kleine bedrijven rondom een windpark of zonneweides de kans krijgen om mede-eigenaar te worden van deze groene productiemiddelen. En dat er meer ruimte komt voor eigen initiatieven zoals de Bossche Windmolen West. Om zo samen eigen, lokale groene energie op te wekken. Dat heet coöperatieve energie.